การอบรมเชิงวิชาการ “การวิเคราะห์โครงสร้างทางจุลภาคของวัสดุซีเมนต์”

รับจำนวนจำกัดไม่เกิน 30 ท่าน
ลงทะเบียนก่อน 22 เมษายน 2558
โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ อ.ดร.ธนากร ภูเงินขำ
โทรศัพท์ 0 44 233 000 ต่อ 3210, 3211

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>